Актуално
Вакуумна метализация

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД предлага нова услуга - Вакуумна метализация с базов лак на стоманени детайли


за нас Търговска мисия в Швейцария

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие в търговската мисия с провеждане на двустранни срещи в Швейцария в период 17-21.03.2014г. Мисията се проведе в изпълнение на дейност 5 "организиране на промоционални прояви в страната и чужбина" по проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" №BG-161-РО003-4.2.01-0001-С0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.  


за нас MachTech & Metal 2014

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие в международна специалицирана изложба за машиностроене, металообработване, леярство и металургия MachTech & Metal в период 05-07 март 2014г.


за нас Tehnoma 2013

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие на националния щанд в Международната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии "TEHNOMA 2013" в период 15-19.10.2013г. в Скопие, Македония по Проект BG161PO003-4.2.01-0001 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ". Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г."


 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet